Waardebepaling bedrijf

Ontdek gratis de waarde van je bedrijf…

Pieter Westland

Ben is onze specialist op gebied van waardebepaling en van medewerkersparticipaties. Met bijna 25 jaar ervaring is hij dé specialist in waardebepaling van bedrijven en in het opzetten of aanpassen van participatieregelingen. Ben heeft van huis uit veel kennis van de industriële toeleveranciers van de agrarische sector. 

Ben Kaal | Waardebepaling & medewerkersparticipatie

Waarde bedrijf bepalen?

Misschien denk je aan verkoop van jouw onderneming, misschien speel je wel met de overname van een bedrijf en wil je daarom de waarde van een onderneming berekenen. Zelfs een echtscheiding of nalatenschap kan reden zijn om een bedrijf te waarderen.

Onze online tool geeft een eerste indicatie van de waarde van de onderneming. In de mail met de uitkomst leer je hoe de waarde van jouw onderneming is opgebouwd en hoe je komt tot een prijs voor de aandelen.

Waarde bedrijf bepalen

Bedrijfswaarde berekenen

Vraag gratis onze whitepaper aan!

Alles wat je moet weten

Wie zijn wij

Contact

Maarten Koolen

Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces.

Hoe werkt de waardebepaling van een bedrijf?

Wanneer is waardebepaling van een bedrijf nodig?

Wat is de marktwaarde van mijn bedrijf? Dat is de vraag die elke ondernemer zich wel eens stelt. Een gedegen waardebepaling wordt uitgevoerd volgens de geaccepteerde methodes en formules. Deze rekenmodules geven een beeld van de waarde. De methodes samen geven een bandbreedte waarbinnen de waarde van een bedrijf zich bevindt. Je hebt een waardebepaling nodig als je een bedrijf wilt verkopen en je wilt weten wat een goede vraagprijs is. Als je een bedrijf wilt overnemen wil je weten wat je maximaal kan bieden. Als je wilt dat jouw kinderen het bedrijf overnemen (familiebedrijf), dan is het belangrijk dat je weet tegen welke waarde zij het bedrijf mogen overnemen. Je mag een “korting” geven op de overdrachtsprijs maar deze mag fiscaal niet te hoog zijn. De belastingdienst wil niet teveel inkomsten uit overdracht missen.

De hoofdredenen waarom een waardebepaling wordt uitgevoerd zijn samengevat:

Hoe kun je de waarde van een bedrijf bepalen?

Van elk bedrijf dat je koopt of verkoopt moet je eerst de waarde berekenen. De waarde van bedrijven berekenen is essentieel om er zeker van te zijn dat je de juiste koopsom betaalt of ontvangt. Er zijn vijf belangrijke variabelen:

 • omzet
 • marges en resultaat
 • EBITDA (bruto cashflow)
 • investeringen
 • belastingen

Elke methode gaat uit van andere variabelen. Zo gaat de DCF uit van cashflow, maar gaat de genormaliseerde rentabiliteitswaarde uit van omzet en winst.

Welke methodes voor waardebepaling zijn er?

Men kent vijf veelgebruikte methodes voor waardebepaling van bedrijven:

  1. Discounted cashflowmethode
  2. Intrinsieke waarde
  3. Genorminaliseerde rentabiliteitswaarde
  4. Multipliers
  5. Goodwill

 

Wat zijn multipliers?

Multipliers zijn geen methodes maar kengetallen om de waarde van een bedrijf te checken. Deze kengetallen zijn gebaseerd op ervaring en cijfers van andere overnames. De waarde van de onderneming in een sector is dan bijvoorbeeld de EBITDA x de sector multiple. Er zijn ook kengetallen voor omzet en winst, elk met voor- en nadelen. Omzet is het meest objectief en betrouwbaar maar een hoge omzet betekent niet per se dat een bedrijf ook winst maakt. Winst is meer subjectief maar geeft wel een beeld van het rendement wat wordt verdiend.

Met welke formule kan je een waardebepaling doen?

Hieronder bespreken we de verschillende formules van elke methode om de waarde van een bedrijf te berekenen.

Discounted cashflowmethode

De discounted cashflowmethode is de meest gebruikte manier om de waarde van een bedrijf te berekenen bij bedrijfsovernames. De waardebepaling vindt plaats door de toekomstige vrije kasstromen van een bedrijf te berekenen. De vrije kasstroom wordt berekend door bij de verwachte resultaten na belasting de afschrijvingen op te tellen en de investeringen af te trekken. Hierna is worden de toekomstige vrije geldstromen verdisconteerd. Disconteren is het berekenen van de contante waarde van de kasstromen, dat wil dus zeggen: de toekomstige geldstromen worden teruggerekend naar nu. Dat gebeurt met een discontofactor die is gebaseerd of de financiering van de onderneming en de risico’s. De som van deze teruggerekende bedragen wordt verminderd met het rentedragende vreemde vermogen en vermeerderd met de vrij uitkeerbare cash om tot de waarde van jouw bedrijf te komen.

Volgens de Kamer van Koophandel is het de meest objectieve vorm om de waarde van jouw onderneming te berekenen. Of deze methode de meest objectieve is, is maar de vraag. De methode is voornamelijk gebaseerd op aannames en voorspellingen.

Formule Discounted cashflow methode

De formule van de discounted cashflow (DCF) methode is: Waarde toekomstige vrije kasstromen (tegen bepaalde discontovoet) +/+ overtollig kasgeld –/– rentedragend vreemd vermogen. De toekomstige vrije geldstromen worden bepaald in een voorzienbare planperiode (3-5 jaar) en een restperiode (eeuwigdurend).

Hoe kun je intrinsieke waarde onderneming berekenen?

De intrinsieke waarde is de marktwaarde van alle bezittingen van een bedrijf minus de schulden en verplichtingen. De intrinsieke waarde begint met een optelsom van alle economische bezittingen van een bedrijf op een bepaald moment. Sommige bezittingen zijn actueel meer of minder waard dan de boekwaarde. Voor een nauwkeurigere berekening wordt in deze formule de overwaarde of de minderwaarde van de bezittingen meegenomen. Dit is een zeer basale methode die een redelijk beeld geeft van de waarde van een bedrijf als geen sprake is van goodwill. Deze methode houdt geen rekening met de toekomst en de daarbij horende winstverwachtingen. Het is een momentopname waarbij niet wordt gekeken naar de bewezen winstcapaciteit.

Formule intrinsieke waarde

De intrinsieke waardebepaling gaat volgens een eenvoudige formule: marktwaarde van de activa –/– marktwaarde van passiva. De waarde van een eenmanszaak, vof of maatschap kan zo snel worden berekend. Let wel op: als de activa van de onderneming meer waard zijn dan de boekwaarde, dan ontstaat er ook een belastingclaim die we ook wel “latente belastingclaim” noemen. De boekwinst is namelijk belast.

Wat is genormaliseerde rentabiliteitswaarde?

De genormaliseerde rentabiliteitswaarde is een ingewikkelde benaming voor de waardebepaling aan de hand van de gemiddelde of genormaliseerde winstverwachting. Deze genormaliseerde winstverwachting wordt bepaald naar aanleiding van de resultaten die een bedrijf tot nu toe heeft gemaakt. Omdat hierbij enkel wordt gekeken naar het verleden en niet naar voortgaande groei of juist het uitblijven daarvan kan deze methode een verkeerd beeld geven van de waarde van een bedrijf. Deze winst wordt gedeeld door het rendement dat een koper wenst voor deze onderneming, gegeven haar kansen en risico’s. Indien de winsten in het verleden een groei lieten zien moet de rendementseis worden verminderd met deze groeivoet.

Formule rentabiliteitswaarde

De formule van de rentabiliteitswaarde methode is: Gemiddelde of genormaliseerde jaarlijkse toevoeging aan het Eigen Vermogen (vrij uitkeerbaar dividend) / (rendementseis –/– groeivoet winst).

Vraag onze white paper aan!

Kom de 9 ongeschreven regels van een waardebepaling te weten

Ons Team

Alexander Thomassen

Alexander Thomassen

In- en uitkoop aandeelhouders

Ben Kaal

Waardebepaling & medewerkersparticipatie

Maarten Koolen

Maarten Koolen

Juridisch expert

Juan Weijers

Juan Weijers

Assistent

Peter Paauw

Peter Paauw

Assistent

Onze diensten

Waar wij jou bij kunnen helpen

Bedrijf succesvol verkopen

Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent. Heb je hulp nodig bij het verkopen van jouw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop.

Bedrijf kopen - jump corporate finance

Bedrijf kopen

Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen je graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

Presentatie geven om Investeerders te zoeken

Investeerders zoeken

Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig. Heb je hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen je helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.

Management buy in

Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen je helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst.

Jump Corporate Finance

Bel ons vandaag nog