Due diligence

Gratis orienterend gesprek om de mogelijkheden te bespreken?

Zorgvuldigheidsonderzoek - Due Dilligence onderzoek doen

de basis

Due diligence

Due diligence voorkomt dat u een kat in de zak koopt. Onze specialisten doen een onderzoek met gepaste zorgvuldigheid, zoals dat heet, zodat alle potentiële risico’s duidelijk worden. Om u een beeld te geven wat we doen leggen we u graag uit wat het is, waarom het wordt uitgevoerd en leggen we uit hoe het zit met de onderzoeksplicht en mededelingsplicht. Tot slot bespreken de hoe lang een onderzoek duurt.

Pieter Westland

Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces.

FAQ

Wat je moet weten over het due diligence onderzoek

Wat is de betekenis?

De letterlijke vertaling van due diligence is “gepaste zorgvuldigheid.” Het is een onderzoek dat wordt gestart naar de te kopen onderneming.  Dit is het boekenonderzoek op juridisch, economisch en fiscaal gebied naar het doelwit door het overnameteam van de bieder. Er wordt gezocht naar lijken in de kast, zoals vervuilde grond, verborgen schulden of rechtszaken die lopen of mogelijk binnenkort zullen worden aangespannen.

Deze worden gegevens samengesteld en vervolgens aan de koper gepresenteerd. Dit zijn allemaal documenten over het bedrijf waardoor men zoveel mogelijk te weten komt. Dit wordt uitgevoerd om zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten.

Onderzoek bij buy out of overname

Er is een belangrijk verschil bij due diligence onderzoeken bij een management buy out of een overname. Daarom leggen we hieronder het onderscheid uit.

Buy out

Bij een buy out kent de koper de onderneming. Dit komt omdat de kopers al veelal werkzaam zijn als manager bij de doelvennootschap. Om die reden hebben zij reeds veel kennis van de gang van zaken bij het bedrijf en mogelijke problemen die zich in de nabije toekomst zouden kunnen voor doen.

Veel ondernemers kiezen in deze situatie dan ook voor een beperkt boekenonderzoek. In dit onderzoek moet u aangeven waar u de nadruk op wilt leggen en in hoeverre u bepaalde zaken wilt onderzoeken. Als zaken toch niet blijken zoals eerder aangegeven, kan dit leiden tot een vertrouwensbreuk.

Overname

Tijdens een overname komt de koper vaak van buiten af. De koper is over het algemeen niet werkzaam bij de doelvennootschap, maar kent deze wel als speler in de markt en mogelijk als concurrent. Dit betekent dat hij de onderneming niet goed kent. In deze situatie zal de koper vaak kiezen voor een zeer uitgebreide due diligence.

Een aandeelhouder die de onderneming kan schaden door zijn gedrag, maar óók aandeelhouders die door hun gedrag de vennootschap hebben geschaad kunnen in aanmerking komen voor uitstoting op grond van artikel 3:336 lid 1 BW.

Onderzoeksplicht versus mededelingsplicht

Tijdens onderhandelingen geldt zowel onderzoeksplicht als mededelingsplicht. Een onderzoeksplicht houdt in dat koper de juistheid en de geloofwaardigheid van de gekregen informatie onderzoekt. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door exclusieve afspraken met leveranciers te maken. De koper probeert de onderneming te zien zoals die zou zijn als hij de baas is.

Voor de verkoper geldt de mededelingsplicht. De verkoper moet alle gegevens verstrekken die voor de koper van belang kunnen zijn voor het maken van de transactie en om tot overeenstemming over de prijs te kunnen komen.

Houdt de koper zich niet aan de onderzoeksplicht, dan kan deze de verkoper niet aanspreken als de verstrekte informatie niet volstaat. Dit is op te maken uit het Hoog Catharijne arrest uit 1995.

Echter, regelmatig zorgt het due diligence onderzoek voor een vertrouwensbreuk tussen koper en verkoper als blijkt dat de verkoper te weinig of onjuiste informatie heeft verstrekt aan de koper.

Hoe werkt een due diligence onderzoek?

Als een koper geïnteresseerd is in een bedrijf, wil hij er alles over weten. Dat is logisch. Dit kan door middel van een onderzoek. Hierin zullen specialisten als een jurist, advocaat, fiscalist en een accountant het onderzoek starten. Na dit onderzoek kan de koper opmaken of de verkoper de juiste informatie heeft verstrekt en kan hij hieraan conclusies verbinden. De koper heeft onderzoeksplicht en de verkoper mededelingsplicht.

Wat is het financieel aspect?

Het onderzoek kent verscheidene financiële aspecten. Hierbij kunt u denken aan geldleningen, bankgaranties, hypotheekrechten, pandrechten, borgstellingen, kredietovereenkomsten, schuldbewijzen, lease overeenkomsten en jaarrekeningen. Eigenlijk alle financiële zaken die betrekking hebben op de doelvennootschap.

Welke juridische aspecten kent het onderzoek?

Ook op juridisch gebied is het belangrijk. Het onderzoek focust zich hierbij op mogelijke toekomstige claims, vergunningen, intellectueel eigendom en bestaande overeenkomsten van de doelvennootschap. Uiteraard wordt ook onderzocht of de organisatie alles arbeidsrechtelijk op orde heeft en

Wat zegt het arbeidsrecht erover?

In het arbeidsrecht heb je verschillende aspecten die relevant zijn als het gaat om due diligence. Elke fusie of overname brengt namelijk arbeidsrechtelijke gevolgen met zich mee. Bijvoorbeeld voor het personeel.

Personeel

Personeel gaat altijd mee bij een overname. Het personeel gaat mee met dezelfde arbeidsvoorwaarden die het had bij de oude werkgever. Ook is het zo, dat de verkoper tot een jaar na de overname aansprakelijk blijft voor het personeel na de overdracht. Bij het onderzoek is het belangrijk om alle zaken omtrent uw personeel op orde te hebben.

Daarom is het voor de verkoper belangrijk om dossiers op orde te hebben met betrekking tot personeel en is het voor de koper interessant om te onderzoeken onder welke arbeidsvoorwaarden het personeel werkzaam is. Over het algemeen wordt hierbij ook gekeken of er sprake is van langdurig zieken en een eventueel verhoogd ziekteverzuim. Aspecten die worden onderzocht zijn bijvoorbeeld:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Salarisgegevens
  • Pensioen
  • Concurrentiebeding
  • Geheimhoudingsplicht
  • CAO
  • Aanvullende pensioenregelingen.

Welk fiscaal aspect kent het onderzoek?

Tijdens het fiscale aspect van het onderzoek, wordt bijvoorbeeld gekeken naar de structuur van de groep waaruit de onderneming wordt overgenomen. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken of er een kans bestaat op een boete of naheffing. Hierbij is het dan ook van belang dat alle fiscale sanctietermijnen zijn verlopen, zoals de naheffingstermijn en de navorderingstermijn.

Tevens worden de fiscale gevolgen van vastgoed, zoals het bedrijfspand, onderzocht en wordt gekeken hoe de verstandverhouding met de belastingdienst is. Zijn fiscaal aantrekkelijke afspraken gemaakt die weliswaar zijn goedgekeurd, maar een bepaalde houdbaarheidsdatum hebben? Wellicht zijn in het verleden zelfs fiscale boetes opgelegd en dreigt dit ook in de nabije toekomst te gebeuren.

Pensioen

Pensioen is een belangrijk onderdeel tijdens due diligence. Vaak wordt dit belangrijke aspect over het hoofd gezien. Dit kan zorgen voor onredelijk hoge risico’s.

Dit onderzoek kan zowel onder het financiële als het juridische onderzoek vallen, daarom leggen we kort uit welke aspecten omtrent het pensioen belangrijk zijn bij due diligence.

Werknemers zijn over het algemeen de grootste kostenpost voor bedrijven en pensioenen gaan hand in hand met de werknemer. Daarom is het zaak om te onderzoeken of er betalingsachterstanden met betrekking tot pensioenpremie zijn en welke pensioenregelingen een bedrijf kent. Zijn reeds toezeggingen zijn gedaan die kunnen resulteren in de aanspraak van werknemers op bepaalde pensioenrechten?

Uiteindelijk zal na het onderzoek worden geconcludeerd of men zich moet aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, wat de waarde is van alle pensioenregelingen en is duidelijk of er premieachterstanden zijn.

Wat is een commercieel onderzoek?

Een commercieel due diligence onderzoek zal worden gedaan naar de loyaliteit van klanten en of de visie van het management op de markt nog correct is. Ook geeft het inzicht in de omzetcijfers, klantenbestanden en de debiteurenpositie. Alles om te bepalen wat de concurrentiepositie is, hoe competitief de markt is en of dat invloed heeft op de waarde van het bedrijf. Bijvoorbeeld omdat de markpositie is gewijzigd of omdat technologieën, klanten en trends snel kunnen wijzigen.

Verzekeringen

Uiteraard ontkomen ook de verzekeringen niet aan de due diligence. Dit kan handig zijn om erachter te komen wat de inhoud zal zijn van bepaalde verzekeringen en hoelang deze nog door lopen. Een uitgebreide analyse van bestaande verzekeringen en verzekeringen die gebruikelijk zijn binnen de markt geven een duidelijk beeld van de waarde van alle verzekeringen en of deze moeten worden aangehouden na de verkoop. Ook wordt onderzocht welke risico’s niet verzekerd zijn en of dat acceptabele risico’s zijn of dat deze na overname moeten worden afgedekt middels nieuwe verzekeringen.

Zo kan een inschatting worden gemaakt van de kostenpost die verzekeringen op dit moment met zich meebrengen en of dat na de aankoop zal stijgen of dat er juist op kan worden bezuinigd.

Milieu en vergunningen

Tijdens dit gedeelte van het onderzoek wordt gekeken naar hoe vervuilend een bedrijf is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gekeken naar afvalstoffen. Daarna wordt gekeken of daar de juiste vergunningen voor waren en of dergelijke afvalstoffen en lozing daarvan risico’s met zich meebrengen voor toekomstige bedrijfsvoering. Ook wordt gekeken of deze stoffen schadelijk kunnen zijn geweest voor de gezondheid en daardoor een bedreiging kunnen gaan vormen voor de omzet en winst. Ook wordt er gekeken of afval op goede wijze is gescheiden en verwerkt.

Bedrijfscultuur

Ook de bedrijfscultuur wordt onderzocht. Vaak wordt dit vastgesteld door het bestuur en de werknemers te spreken. Dit wordt bepaald aan de hand van hoe er met elkaar om wordt gegaan. Bedrijfscultuur is op drie niveaus opgebouwd, te weten:

  • werkomgeving
  • waarden
  • overtuigingen en gedachten van werknemers

Hoe lang duurt het onderzoek?

Dit is heel verschillend. Dat heeft te maken met hoe groot het bedrijf is en of er internationale betrekkingen zijn. Worden meerdere bedrijven of bedrijfsonderdelen gekocht en zijn enkelen daarvan gevestigd in het buitenland, dan maakt dit de due diligence ingewikkeld. Want hoe groter het bedrijf hoe meer risico’s moeten worden onderzocht. Vaak wordt vooraf afgesproken hoelang het onderzoek moet duren.

Wat staat in het onderzoeksrapport?

Het due diligence onderzoek kan ontzettend uitgebreid zijn. Eigenlijk alle bovengenoemde onderdelen kunnen aan bod komen. Een gedegen onderzoek voorkomt dat u onvoldoende voorbereid en beperkt ingelicht een bedrijf koopt. Dit zou namelijk verstrekkende financiële gevolgen kunnen hebben die u met een goed onderzoek kunt vermijden.

De vragenlijst

Voordat u in gesprek gaat met personeel of de verkoper, is het handig om van te voren een vragenlijst te maken. Zo hebt u duidelijk wat voor vragen u wilt stellen en welke u nog moet stellen. In deze vragenlijst kunt u alle vragen stellen omtrent gegevens, personeel, specialisten, verzekeringen. Het is eigenlijk een aanvulling op de checklist en daarom vindt u hier de due diligence vragenlijst.

Wie doet het onderzoek?

De koper doet het due diligence onderzoek en dit wordt uitgevoerd door specialisten. De juridische due diligence wordt meestal door advocaten gedaan. Alle andere overname onderzoeken worden door accountants en fiscalisten gedaan.

 

Wat zijn de kosten van een zorgvuldigheidsonderzoek?

Er zijn geen vaste prijzen voor een due diligence onderzoek. Ook heeft dit te maken met hoe groot of hoe klein het onderzoek is. Gaat het om een kleine transactie? Dan kunt u overwegen om alleen een jurist in te schakelen. Gaat het om een grote transactie? Dan komen er een jurist, advocaat en een accountant aan te pas. Uiteraard wordt altijd maatwerk geleverd en wordt voor een passend team voor het onderzoek gekozen.

Waar wij u bij kunnen helpen!

Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent. Heeft u hulp nodig bij het verkopen van uw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop.

Meer over bedrijf verkopen

Bedrijf kopen

Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen u graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

Meer over bedrijf kopen

Investeerders zoeken

Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig. Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen u helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.

Meer over investeerders zoeken

Management buy in

Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen u helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst. 

Meer over Management Buy-in

due diligence