Intentieovereenkomst

Gratis orienterend gesprek om de mogelijkheden te bespreken?

intentieovereenkomst

de basis

 

 

Intentieovereenkomst bij overname nodig? In dit artikel bespreken we stap voor stap alles wat u moet weten over de letter of intent en het opstellen daarvan. Wat zijn intentieovereenkomsten en waarom is dit eigenlijk nodig bij een overname, fusie of koop van aandelen. En hoe zit het met de afdwingbaarheid of het beëindigen?

FAQ

Wat je moet weten over de intentieovereenkomst

Hoe kun je een intentieovereenkomst opstellen?

Een intentieovereenkomst opstellen bij overnames geeft partijen namelijk zekerheid. Zekerheid die nodig is om succesvol verder te werken aan de overname. Zo kan worden voorkomen dat partijen ook met andere mogelijke gegadigden gesprekken aangaan. Dergelijke gesprekken zouden bijvoorbeeld de koopprijs kunnen opdrijven, maar ook het imago kunnen schaden van betrokken partijen of bedrijven.

Wat is het doel van een intentieverklaring?

Het doel van een intentieovereenkomst is het bereiken van een overeenkomst tussen twee partijen. In het geval van een buy out of buy in of het kopen of verkopen van bedrijven is het doel van de overeenkomst de koopovereenkomst en daarmee de daadwerkelijke overname. Naast het uiteindelijke doel van de letter of intent bij overname heeft deze nog enkele subdoelen.

Zo wordt in een letter of intent exclusiviteit vastgelegd door een verklaring dat partijen met elkaar in onderhandeling zijn en dat zij enkel met elkaar in onderhandeling blijven. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de gevolgen als de onderhandelingen worden gestaakt in de pre-contractuele fase.

Tot slot is in Nederland snel de indruk gewekt dat partijen tot een overeenkomst zijn gekomen en dat een overeenkomst bestaat. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als partijen nooit een schriftelijke of mondelinge overeenkomst hebben gesloten, maar wel regelmatig handelen waarbij de ene partij goederen levert en de andere deze betaalt.

Doel van de letter of intent is daarmee ook het voorkomen dat kan worden geacht dat partijen al een overeenkomst hebben.

Aandelen

Vooral voor corporates – zoals beursgenoteerde bedrijven – kan schending van de intentieovereenkomst grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de waarde van aandelen en daarmee de beurskoers. De daadwerkelijke aandelenoverdracht in de executie fase kan daardoor in gevaar komen.

Is een intentieovereenkomst bindend?

Als andere partijen of de markt als geheel lucht krijgen van een overname, dan heeft dit altijd invloed op de waarde van de prooi. Bij beursgenoteerde bedrijven zal dergelijke beursgevoelige informatie direct resulteren in een veel hogere waarde van aandelen.

Een intentieovereenkomst is bindend.

Een letter of intent garandeert exclusiviteit en zorgt er ook voor dat geen ruchtbaarheid wordt gegeven aan de potentiële overname. Op die manier kunnen partijen rustig de haalbaarheid onderzoeken. Op het moment dat de overeenkomst is opgesteld en getekend is deze bindend, maar heeft overigens reeds een basaal onderzoek plaats gehad. Een uitgebreider due diligence onderzoek en boekenonderzoek vindt meestal pas plaats na ondertekening van de letter of intent door partijen.

In het stappenplan bij management buy outs is de intentieovereenkomst een van de stappen voor de daadwerkelijke executiefase. De executie is het moment van overname.

Kunt u een intentieovereenkomst beëindigen?

Het is mogelijk om een intentieovereenkomst te beëindigen, maar sinds het arrest Lloyd Hotel is pas echt duidelijk dat de letter of intent de leidraad is voor de rechter om te bekijken of de onderhandelingen zomaar konden worden afgebroken en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit leggen we hieronder uit aan de hand van totstandkoming van overeenkomsten in Nederland en de pre-contractuele fase.

Welke rechten kunt u er aan ontlenen?

Inmiddels is door dit artikel duidelijk wat het doel van de intentieovereenkomst is en waarom partijen deze opstellen. Maar zoals wel vaker worden overeenkomsten niet altijd nagekomen of worden contracten ontbonden. Dat geldt ook voor de letter of intent. Maar wat zijn de gevolgen van beëindiging van de intentieovereenkomst en welke rechten mag u überhaupt ontlenen aan deze overeenkomst.

Eigenlijk zijn de rechten die u aan de overeenkomst kan ontlenen afhankelijk van wat in de overeenkomst is opgenomen. Is daadwerkelijk exclusiviteit overeengekomen en zijn clausules opgenomen over het afbreken van onderhandelingen en een eventuele schadevergoeding die daaraan kan worden verbonden?

Het is daarom altijd verstandig om de intentieovereenkomst door een advocaat te laten opstellen of om deze door advocaten te laten controleren.

Precontractuele fase

We gaan even een stapje terug in het overname proces. We starten op het punt dat de onderhandelingen beginnen en nog geen sprake is van een intentieovereenkomst.

Op het moment dat u een intentieovereenkomst tekent zit u namelijk al vrij ver in de precontractuele fase. In beginsel heeft u in de precontractuele fase volledige vrijheid om onderhandelingen af te breken. Er is immers nog geen overeenkomst.

Het kan echter zo zijn dat onderhandelingen al zeer ver gevorderd zijn en beide partijen al tijd en geld hebben geïnvesteerd in de onderhandelingen. In een dergelijk geval kan het zo zijn, dat het afbreken van de onderhandelingen schadelijk is voor betrokken partijen en daarom tegen het principe van redelijkheid en billijkheid ingaat.

Drie arresten hebben in Nederland aan ons uitgelegd hoe het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase in elkaar steekt en wat de gevolgen zijn.

Het arrest Baris-Riezenkamp geeft aan dat de rechtsverhouding tijdens de onderhandelingsfase wordt beheerst door de goede trouw. Afbreken van onderhandelingen kan daardoor aansprakelijkheid met zich meebrengen. Omdat Nederland hierin vrij ver gaat en landen om ons heen juist niet, is het belangrijk om in de letter of intent – ofwel intentieverklaring – de forumkeuze vast te leggen.

In het arrest Plas/Valburg blijken onderhandelingen al ver gevorderd te zijn. Daarom is het afbreken ervan in strijd met de goede trouw. Partijen hadden namelijk mogen verwachten dat de onderhandelingen een gewenst resultaat zou opleveren.

Om te kunnen bepalen of men al te ver gevorderd is in de onderhandelingsfase om deze nog te kunnen afbreken, kennen we sinds het arrest Plas/Valburg drie fases bij het afbreken van onderhandelingen:

  1. afbreken is zonder meer geoorloofd (niets vergoeden)
  2. afbreken is geoorloofd, mits gemaakte kosten worden vergoed (negatief contractsbelang)
  3. afbreken is in strijd met Redelijkheid & Billijkheid (positief contractsbelang)

Als sprake is van negatief contractsbelang, dan betekent dit dat de benadeelde partij de schade vergoed krijgt die hij lijdt doordat hij partij was bij de onderhandelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten die zijn gemaakt voor het inschakelen van adviseurs of het doen van een due diligence onderzoek.

Bij positief contractsbelang gaat men nog een stap verder. Verkeren onderhandelingen in deze fase en worden ze afgebroken, dan moet de benadeelde partij in de positie worden gebracht als ware de overeenkomst tot stand gekomen. Hierbij hoort zelfs eventueel gederfde winst tot de schadevergoeding. Deze wordt overigens vrijwel nooit toegekend.

Het meer recente arrest CBB/JPO heeft bepaald dat de eerder genoemde vrijheid tot het afbreken van onderhandelingen ophoudt als dit – gelet op de omstandigheden van het geval – onaanvaardbaar is. Hierdoor lijkt de tweede fase uit het arrest Plas/Valburg te vervallen.

Kunt u nakoming van de intentieovereenkomst afdwingen?

Het afdwingen van nakoming van de intentieovereenkomst lijkt mogelijk, maar meestal zijn ontbindende en opschortende voorwaarden opgenomen die ervoor kunnen zorgen dat partijen onder de letter of intent uit kunnen.

Daarom moet bij het eisen van nakoming goed worden gekeken naar deze voorwaarden en of sprake is van ontbindende of opschortende voorwaarden.

Opschortende voorwaarden

Bij opschortende voorwaarden moet worden bewezen dat aan deze voorwaarden is voldaan. De verkoper moet in een dergelijk geval stellen en bewijzen dat aan de voorwaarden is voldaan. Kan hij dat, dan is sprake van een bindende overeenkomst.

Ontbindende voorwaarden

Dit is anders als de voorwaarden worden aangemerkt als ontbindende voorwaarden. Bij opschortende voorwaarden is het de taak van de wederpartij die van de overeenkomst af wil om aan te tonen dat aan een van de ontbindende voorwaarden is voldaan waardoor géén sprake is van een bindende overeenkomst.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een intentieovereenkomst varieren. Bij kleinere overnames binnen het MKB of bij overnames waar eigenlijk geen andere partijen komen kijken – zoals bij het overnemen van een familiebedrijf – kan worden volstaan met een standaard letter of intent. Deze kan via onze website worden aangekocht.

Maatwerk vereist meer tijd en is daardoor kostbaarder. Onze backoffice van advocaten en juristen stellen dan graag een intentieovereenkomst op maat op voor een tarief dat vooraf uiteraard besproken wordt. Zo voorkomt u hoge kosten voor het opstellen van een letter of intent.

Voorbeeld van de overeenkomst

Voorbeeld intentieovereenkomst zweven gratis over het internet. Geheid dat u deze reeds ergens heeft gevonden. Ook hier kunt u een gratis voorbeeld downloaden. Wilt u toch hulp, kies er dan voor om de standaard letter of intent te laten opstellen door een van onze juristen.

Wilt u maatwerk, dan bespreken we uiteraard graag uw wensen en zijn wij helder over het tarief.

intentieovereenkomst